Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Τεταρτόκοσμος

 

9 Η αιτία της γέννησης της Σελήνης

9.76.Α

Λοιπόν, παιδί μου, εμφανίστηκαν και στον πλανήτη Γη «Αναλογίες-του-Όλου» ή, όπως επίσης ονομάζονται, «Μικρόκοσμοι»· και στη συνέχεια, αυτοί οι Μικρόκοσμοι, συγκρότησαν τη λεγόμενη «Οντουριστολνιανή» ή «Πολορμεντερχτική» βλάστηση.

9.76.Α

Ακόμα πιο έπειτα, οι Μικρόκοσμοι σχημάτισαν ομάδες, όπως συνήθως γίνεται, για να συγκροτήσουν διάφορες μορφές «Τεταρτόκοσμων», με τρία συστήματα μυαλών.

Και ανάμεσα σ’ αυτούς τους τελευταίους, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι δίποδοι «Τεταρτόκοσμοι» που πριν λίγο τους αποκάλεσες «γλίτσηδες».

9.76.Α

Στο μεταξύ μάθε, ότι αμέσως μόλις εμφανίστηκαν στον πλανήτη Γη εκείνα τα τρίμυαλα όντα που τόσο σ’ ενδιαφέρουν, διέθεταν, για να τελειοποιήσουν τις λειτουργίες που χρησιμεύουν στην απόκτηση του οντικού Νου, τις ίδιες δυνατότητες με όλους τους «Τεταρτόκοσμους» ολόκληρου του Σύμπαντος.

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.301.Β

Ονόμασαν την Αγιότατη Πρωταρχική Πηγή, που είναι ο Απόλυτος Ήλιος μας: «Πρωτόκοσμο».

39.301.Β

Καθέναν από τους νεοεμφανισμένους «Ηλιους Δεύτερης Τάξης», μαζί με το σύνολο των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων του: «Δευτερόκοσμο».

39.301.Β

Και κάθε «Ήλιο Τρίτης Τάξης», που σήμερα ονομάζουμε «πλανήτη»: «Τριτόκοσμο».

39.301.Β

Όσο για τους μικρότερους από εκείνους τους «σχετικά ανεξάρτητους σχηματισμούς», που εμφανίστηκαν στους πλανήτες σύμφωνα με τη νέα ιδιαιτερότητα του πέμπτου Στόπιντερ του ιερού Επταπαραπαρσινόχ, και που είναι οι απειροελάχιστες αναλογίες του Παντός, αυτοί ονομάστηκαν «Μικρόκοσμοι».

Τέλος, οι «συναθροίσεις των Μικρόκοσμων» που κι αυτές συγκεντρώθηκαν πάνω στους πλανήτες, σύμφωνα με τον κοσμικό νόμο δεύτερης τάξης που ονομάζεται «αμοιβαία έλξη των ομοίων», ονομάστηκαν «Τεταρτόκοσμοι».

39.301-2.Β

Τα Χερουβείμ μας, έδωσαν επίσης ονόματα στις εκπορεύσεις και στις ακτινοβολίες που εκλύονται απ’ όλους τους διαφορετικής κλίμακας κόσμους και μέσα από τις οποίες εκπληρώνεται ο Μέγιστος κοσμικός Τρωγωαυτοεγωκράτης.

Τα ονόματα που τους έδωσαν υπάρχουν μέχρι τις μέρες μας, και είναι:

39.302.Β

1. Για τις εκπορεύσεις του Ίδιου του Αγιότατου Απόλυτου Ήλιου, όπως ήδη σου είπα: «Θεομερτμάλογος», ή «Θεός ο Λόγος».

39.302.Β

2. Για τις ακτινοβολίες καθενός από τους Ήλιους Δεύτερης Τάξης: «Μεντοκιφετζόιν».

39.302.Β

3. Για τις ακτινοβολίες κάθε πλανήτη χωριστά: «Δυναμουμτζόιν».

39.302.Β

4. Γι’ αυτές των μικρόκοσμων: «Φωτοϊντζόιν».

39.302.Β

5. Για τις ακτινοβολίες που εκλύονται από τους Τεταρτόκοσμους: «Χανμπλεντζόιν».

39.302.Β

6. Για τις ακτινοβολίες του συνόλου των πλανητών κάθε ηλιακού συστήματος: «Αστρολουολουσιτζόιν».

39.302.Β

7. Για το σύνολο των ακτινοβολιών όλων των πρωτοεμφανιζόμενων Ήλιων Δεύτερης Τάξης «Πολοροθεοπάρλ».

39.302.Β

Ονόμασαν τέλος το σύνολο των αποτελεσμάτων που προκύπτουν απ’ όλες τις μικρές ή μεγάλες κοσμικές πηγές «συνολικό κοσμικό Ανσαμπλουιτζάρ».

39.302.Β

Αξίζει να σημειωθεί πως η αντικειμενική επιστήμη δίνει για το «συνολικό κοσμικό Ανσαμπλουιτζάρ» τον ακόλουθο ορισμό: «Το Όλον προέρχεται από το Όλον και επιστρέφει στο Όλον».

39.302.Β

Συγκεκριμένα ονόματα δόθηκαν επίσης σε όλες τις «πρόσκαιρες ανεξάρτητες κρυσταλλώσεις» που εμφανίζονται πάνω στον καθένα από τους αναρίθμητους κόσμους κατά τη διάρκεια των εξελικτικών και των ενελικτικών διαδικασιών των θεμελιωδών ιερών νόμων.

39.302.Β

Δεν θα απαριθμήσω τα ονόματα όλων των «κέντρων βάρους» που κρυσταλλώνονται στον καθένα από τους κόσμους· θα κατονομάσω μόνο τα «κεντροβαρικά ενεργά στοιχεία» που κρυσταλλώνονται μέσα στους κόσμους στους οποίους θα αναφερθούν οι κατοπινές επεξηγήσεις μου — αυτά δηλαδή που κρυσταλλώνονται στην παρουσία των Τεταρτόκοσμων, όπου συγκροτούν «προσωπικά ανεξάρτητα κέντρα βάρους».

39.302-3.Β

Αυτές οι ανεξάρτητες κρυσταλλώσεις που συγκροτούνται μέσα στους Τεταρτόκοσμους έχουν τα ακόλουθα ονόματα:

1. Πρωτοεχάρυ
2. Δευτεροεχάρυ
3. Τριτοεχάρυ
4. Τεταρτοεχάρυ
5. Πεντοεχάρυ
6. Εξιοεχάρυ
7. Ρεζουλζάριον

39.303.Β

Και τώρα, παιδί μου, μετά απ’ όλα αυτά που σου εξήγησα, μπορούμε να επανέλθουμε στο θέμα μας: γιατί και πώς τα ανώτερα οντικά σώματα, ή, όπως τα λένε οι ευνοούμενοί σου, οι «ψυχές», εμφανίστηκαν στο Σύμπαν, και γιατί ο ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΝ-ΟΝΤΙΚΟΣ μας ΠΑΤΕΡΑΣ έστρεψε τη Θεία προσοχή ΤΟΥ προς αυτές ακριβώς τις κοσμικές εκφάνσεις;

39.303.Β

Πραγματικά, μόλις «η συνολική ισορροπία της κοσμικής αρμονίας» είχε καθιερωθεί και είχε ρυθμιστεί σε όλους τους κόσμους της κάθε κλίμακας, οι Τεταρτόκοσμοι, αυτές δηλαδή οι σχετικά ανεξάρτητες «συναθροίσεις των μικρόκοσμων» που εμφανίστηκαν στην επιφάνεια των πλανητών, βρήκαν εκεί περιβάλλουσες συνθήκες οι οποίες αντιστοιχούσαν συμπτωματικά σε ορισμένα παρόντα σ’ αυτούς δεδομένα που τους επέτρεπαν να υπάρχουν για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς «Σεκρουάνο», μ’ άλλα λόγια χωρίς «σταθερή ατομική ένταση». Τότε λοιπόν στην παρουσία του καθενός τους εμφανίστηκε η αυτόματη δυνατότητα να κινούνται ανεξάρτητα, από το ένα μέρος στο άλλο, στην επιφάνεια των πλανητών.

39.303.Β

Κι όταν ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ μας πρόσεξε αυτή την αυτόματη κίνησή τους, ΤΟΥ ήρθε για πρώτη φορά η Θεία έμπνευση να τη χρησιμοποιήσει σαν βοήθεια στη διακυβέρνηση του διευρυνόμενου Κόσμου.

39.303-4.Β

Από εκείνη τη στιγμή, βάλθηκε να προσανατολίζει όλες τις σχετικές πραγματοποιήσεις στους Τεταρτόκοσμους, έτσι που το αναπόφευκτο «Οκρουάλνο», δηλαδή ο περιοδικός κύκλος της πλήρους διαδικασίας του Επταπαραπαρσινόχ, να εκπληρώνεται με τέτοιο τρόπο στη συνολική παρουσία ορισμένων από αυτούς, ώστε, μέσω μιας τροποποίησης της λειτουργίας της, να μπορούν να μεταστοιχειωθούν και να κρυσταλλωθούν — εκτός από τα αποτελέσματα που έπρεπε να μετασχηματιστούν εκεί για τη νέα συνολική κοσμική ανταλλαγή ουσιών — και εκείνα τα ενεργά στοιχεία από τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν μέσα τους νέοι ανεξάρτητοι σχηματισμοί με την ιδιότητα να αποκτούν έναν «ατομικό νου».

39.304.Β

Έτσι, λοιπόν, εκείνη η θεία προσοχή που δόθηκε στους Τεταρτόκοσμους είχε σαν αποτέλεσμα να τους προσφέρει, μια και είναι συσκευές που υπηρετούν τον Μέγιστο κοσμικό Τρωγωαυτοεγωκράτη, την ακόλουθη δυνατότητα: εκτός από τις κοσμικές ουσίες που μετασχηματίζονταν μέσα από αυτούς, τόσο για τις ανάγκες αυτής της μέγιστης διαδικασίας όσο και για τις απαραίτητες απώλειες στη διαδικασία της δικής τους ύπαρξης — ουσίες αποτελούμενες αποκλειστικά από κοσμικές κρυσταλλώσεις που προκύπτουν από μετασχηματισμούς του ίδιου του πλανήτη όπου εκείνοι οι Τεταρτόκοσμοι είδαν το φως — παρουσιάζονταν στη συνολική τους παρουσία και αποτελέσματα ανάλογα προς εκείνα που προέρχονται από κοσμικές πηγές ανώτερης τάξης και επομένως συγκροτούνται από δονήσεις μιας μεγαλύτερης «ζωογονητικότητας».

39.304-5.Β

Κι έτσι, με αφετηρία τα κοσμικά αποτελέσματα αυτής της τάξης, άρχισαν να επενδύνονται στη συνολική τους παρουσία μορφές πανομοιότυπες προς αυτούς, που αρχικά αποτελούνταν από κοσμικές ουσίες «Μεντοκιφετζόιν», δηλαδή από ουσίες που μετασχηματίζονταν από τον ήλιο και τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος στα όρια του οποίου αυτοί οι Τεταρτόκοσμοι είδαν το φως, ουσίες που έφταναν σε κάθε πλανήτη με τις ακτινοβολίες εκείνων των κοσμικών συγκεντρώσεων.

39.305.Β

Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική παρουσία ορισμένων Τεταρτόκοσμων συγκροτήθηκε, από τότε, από δύο ανεξάρτητους σχηματισμούς, που προέρχονταν από δύο τελείως διαφορετικές κοσμικές πηγές, κι αυτοί οι σχηματισμοί είχαν μία κοινή ύπαρξη, σαν να είχαν τοποθετηθεί ο ένας μέσα στον άλλο.

39.305.Β

Έτσι λοιπόν, παιδί μου, μόλις συμπληρώθηκε αυτή η καινούργια επένδυση και άρχισε να λειτουργεί με τον επιθυμητό τρόπο στην παρουσία εκείνων των Τεταρτόκοσμων, τούτοι έπαψαν πια να λέγονται «Τεταρτόκοσμοι» και ονομάστηκαν «όντα», λέξη που σήμαινε «τα έχοντα δύο φύσεις», και η δεύτερη επένδυσή τους ονομάστηκε τότε «σώμα Κεστζάν».

39.305.Β

Αργότερα, όταν αυτό το δεύτερο σώμα των σχηματισμών με διπλή φύση απόκτησε όλα όσα του χρειάζονταν, και όταν όλες οι λειτουργίες που αρμόζουν στις κοσμικές πραγματώσεις αυτής της τάξης καθιερώθηκαν με τρόπο οριστικό, εκείνοι οι σχηματισμοί άρχισαν με τη σειρά τους, και στην ίδια βάση, διαμέσου μιας ορισμένης μεταβολής της λειτουργίας τους, να απορροφούν και να αφομοιώνουν κοσμικές ουσίες που προέρχονταν κατευθείαν από τον Αγιότατο Θεομερτμάλογο, από τις οποίες επενδύθηκαν μέσα τους αναλογίες ενός τρίτου είδους.

Αυτές οι επενδύσεις, που αποτελούν τα «ιερά ανώτερα μέρη» των όντων, ονομάστηκαν «ανώτερα οντικά σώματα».

39.305-6.Β

Κι ακόμη αργότερα, τα «ανώτερα οντικά σώματα», μετά την οριστική τους επένδυση, έπρεπε να αποκτήσουν όλες τις αντίστοιχες λειτουργίες και κυρίως να κρυσταλλώσουν μέσα τους τα δεδομένα που επιδέχονται τη γέννηση της ιερής λειτουργίας που λέγεται «αντικειμενικός Νους», δεδομένα που δεν μπορούν να κρυσταλλωθούν παρά μόνο στην παρουσία κοσμικών πραγματοποιήσεων αυτής της τάξης. Και μόνο τη στιγμή που εκείνοι οι «Τεταρτόκοσμοι», ή «όντα», υπέκυπταν στο Ρασκουάρνο, δηλαδή τη στιγμή που αυτοί «οι τριφυείς σχηματισμοί «διαιρούνταν στις τρεις διαφορετικές φύσεις τους, μόνο τότε αυτά «τα ανώτερα οντικά μέρη» αποκτούσαν τη δυνατότητα να ενωθούν με τον Αγιότατό μας Απόλυτο Ήλιο, το Αίτιο των Αιτίων όλων όσων υπάρχουν, και να εκπληρώσουν έτσι το σχέδιο πάνω στο οποίο η ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ μας είχε εναποθέσει τις ελπίδες ΤΗΣ.

39.306.Β

Πρέπει τώρα να σου εξηγήσω με κάθε λεπτομέρεια τη σειρά με την οποία συνέβαινε αυτό το ιερό Ρασκουάρνο στους πρώτους Τεταρτόκοσμους και πώς συμβαίνει σήμερα στα τρίμυαλα όντα.

39.310-1.Β

Τώρα, παιδί μου, πριν εμπλακούμε σε λεπτομερέστερες εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα ανώτερα οντικά σώματα επενδύονταν και τελειοποιούνταν στη συνολική παρουσία των πρώτων Τεταρτόκοσμων, καθώς κι αυτών που αργότερα ονομάστηκαν «όντα», το θεωρώ απαραίτητο να σου δώσω μερικές πληροφορίες για το πώς συνέβη εμείς, οι οποίοι εμφανιστήκαμε στον πλανήτη Καρατάς, όπως και τα όντα που είδαν το φως στον πλανήτη σου τη Γη, να μην είμαστε πια, σαν τα πρώτα όντα που προήλθαν από τον άμεσο μετασχηματισμό των Τεταρτόκοσμων, όντα «Πολορμεντερχτικά» — ή, όπως τα λένε ακόμα και στις μέρες μας, «Μονενφυή» — αλλά όντα «Κεστσαπμαρτνιανά», με άλλα λόγια, σχεδόν ημι-όντα, κάτι που κάνει την πλήρη διαδικασία του ιερού Επταπαραπαρσινόχ να μην πραγματώνεται πια μέσα από εμάς, ούτε και μέσα από τους τρίμυαλους ευνοουμένους σου του πλανήτη Γη, ακριβώς όπως πραγματωνόταν τότε σε εκείνους. Και είμαστε όντα Κεστσαπμαρτνιανά επειδή το τελευταίο θεμελιώδες Στόπιντερ του ιερού Επταπαραπαρσινόχ, αυτό που σήμερα ονομάζεται από όλα σχεδόν τα όντα του Μεγαλόκοσμού μας «ιερό Ασαγκιπρωτοεχάρυ», δε βρίσκεται στο κέντρο του πλανήτη πάνω στον οποίο εμφανιστήκαμε — όπως συμβαίνει γενικά στους περισσότερους πλανήτες του Μεγαλόκοσμού μας — αλλά στο κέντρο του δορυφόρου του, του μικρού εκείνου πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος που τον λέμε «Πρνοχ-Παϊόχ», και αποτελεί, για τον πλανήτη μας τον Καρατάς, ό,τι είναι για τον πλανήτη Γη τα παλιά του κομμάτια, τα οποία σήμερα λέγονται «Σελήνη» και «Ανούλιος».

39.311.Β

Επομένως η πλήρης διαδικασία του ιερού Επταπαραπαρσινόχ, που διέπει τη συνέχιση του είδους, δεν εκπληρώνεται μέσα από ένα μόνο ον, όπως στους Τεταρτόκοσμους, αλλά μέσα από δύο όντα διαφορετικού φύλου, τα οποία εμείς τα λέμε «Ακταβάς» και «Πασσαβάς», και στη Γη λέγονται, «άντρας» και «γυναίκα».

39.313.Β

Και τώρα, αγαπημένε μου Χασίν, για να σου δώσω νέες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία μετασχηματισμού των κοσμικών ουσιών διαμέσου όλων γενικά των όντων, θα πάρω σαν παράδειγμα την παρουσία των ευνοουμένων σου.

39.313.Β

Είναι άλλωστε πολύ φρόνιμο να πάρουμε τους ευνοουμένους σου για παράδειγμα, επειδή παρόλο που η διαδικασία μετασχηματισμού των ουσιών για τη συνέχιση του είδους τους δεν γίνεται πια, ούτε σ’ εμάς, ούτε στα γήινα τρίμυαλα όντα, όπως γινόταν στα πρώτα όντα που προέρχονταν κατευθείαν από τους Τεταρτόκοσμους, εντούτοις αυτός ο μετασχηματισμός λειτουργεί ακριβώς όπως και στους αρχικούς Τεταρτόκοσμους. Ταυτόχρονα θα βρεις εδώ πληροφορίες για ορισμένες λιγότερο σημαντικές λεπτομέρειες, που αφορούν τις ιδιαιτερότητες του παράξενου ψυχισμού τους, καθώς και τον ιδιαίτερο τρόπο που αντιλαμβάνονται και βλέπουν το κυριότερο οντικό καθήκον τους — που είναι να υπηρετούν τη γενική κοσμική διαδικασία του Ιρανιρανουμάνζ — καταστρέφοντας, για να γεμίσουν τις κοιλίτσες τους, κάθε είδους πραγματοποιήσεις, οι οποίες προορίζονται, σύμφωνα με τους νόμους, για το καλό ολόκληρου του Μεγαλόκοσμού μας.

39.314.Β

Τώρα, παιδί μου, σου το ξαναλέω: καθένας από τους ευνοουμένους σου είναι, σαν κι εμάς, και όπως όλα τα άλλα τρίκεντρα όντα του Μεγαλόκοσμού μας, μια μηχανή που προορίζεται για τον Μέγιστο Κοσμικό Τρωγωαυτοεγωκράτη, όπως ακριβώς και οι αρχικοί Τεταρτόκοσμοι από τους οποίους προήλθαν οι πρόγονοι των σημερινών όντων του πλανήτη Γη και των άλλων πλανητών του Μεγάλου μας Σύμπαντος.

Οι κοσμικές ουσίες που αντιστοιχούν στα επτά Στόπιντερ του ιερού Επταπαραπαρσινόχ, θα μπορούσαν έτσι να μετασχηματιστούν μέσω αυτών. Και ακόμα και σήμερα, ο καθένας από αυτούς, ενώ θα υπηρετούσε μηχανικά τον Μέγιστο Κοσμικό Τρωγωαυτοεγωκράτη, θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο να αντλεί από τις κοσμικές ουσίες που θα μετασχηματίζονταν περνώντας από μέσα του, οτιδήποτε του ήταν απαραίτητο για την επένδυση και την τελειοποίηση των δύο ανώτερων οντικών του σωμάτων. Πραγματικά, κάθε τρίμυαλο ον που βλέπει το φως στον πλανήτη σου αντιπροσωπεύει αφεαυτού, από κάθε άποψη, όπως άλλωστε και κάθε άλλο τρίμυαλο ον, μια άποψη του Μεγαλόκοσμου.

39.314.Β

Η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο κάθε ον και στο Μεγαλόκοσμό μας είναι μόνο διαφορά κλίμακας.

39.316.Β

Κάποτε σου είπα ότι, σ’ αυτούς όπως και σ’ εμάς, το κεφάλι είναι η έδρα όπου συγκεντρώνονται ειδικές κοσμικές ουσίες, οι λειτουργίες των οποίων αντιστοιχούν, στο σύνολό τους, ακριβώς στο σύνολο των λειτουργιών που καθορίστηκαν για τον Αγιότατο Πρωτόκοσμό μας σε σχέση με ολόκληρο τον Μεγαλόκοσμο.

39.316.Β

Τη συγκέντρωση των ουσιών, που εντοπίζεται μέσα στο κεφάλι τους, την ονομάζουν «εγκέφαλο». Τα «Οσανιάκι», ή «πρωτοπλάσματα», ή, όπως τα λένε οι γήινοι σοφοί, τα «εγκεφαλικά κύτταρα», προορίζονται να εκπληρώνουν, για ολόκληρη την παρουσία του καθενός τους, τον ίδιο ακριβώς ρόλο που παίζουν για το σύνολο του Μεγάλου μας Σύμπαντος τα ανώτερα οντικά σώματα των τρίμυαλων όντων τα οποία βρίσκονται ήδη σε κοινωνία με τον Αγιότατο Απόλυτο Ήλιο μας — ή Πρωτόκοσμο.

39.316-7.Β

Αφού συντελεστεί αυτή η κοινωνία, τα ανώτερα μέρη των τρίμυαλων όντων που τελειοποιήθηκαν μέχρι την αντίστοιχη βαθμίδα του αντικειμενικού Νου, εκπληρώνουν τότε τη λειτουργία των Οσανιάκι, ή «εγκεφαλικών κυττάρων», όπως ακριβώς το πρόβλεψε ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ μας κατά τη δημιουργία του παρόντος Κόσμου, όταν ευδόκισε ν’ αποφασίσει, όπως σου είπα, να χρησιμοποιήσει στο μέλλον αυτούς τους σχηματισμούς που είχαν αποκτήσει ανεξάρτητη ατομικότητα μέσα στους Τεταρτόκοσμους, σαν βοήθεια για τη διοίκηση του διευρυνόμενου κόσμου.

39.328-9.Β

Λοιπόν, παιδί μου, τούτα τα «Εξιοεχάρυ», που προέρχονται από την εξέλιξη της πρώτης οντικής τροφής μέσα από τα «όντα-συσκευές», έχουν δονήσεις αντίστοιχες προς το τελευταίο Στόπιντερ του οντικού Επταπαραπαρσινόχ, και φθάνουν, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα αυτού του Στόπιντερ, ως το «θεληματικά πραγματοποιήσιμο ανώτερο Μντνελ-ιν» του νόμου του Επταπαραπαρσινόχ. Αλλά, για να πετύχουν το μετασχηματισμό τους σε καινούργιες ουσίες, ανώτερης τάξης, και να αποκτήσουν δονήσεις αντίστοιχες προς τη ζωογονητική δύναμη της επόμενης βαθμίδας, προς το πέμπτο δηλαδή Στόπιντερ της θεμελιώδους διαδικασίας του ιερού κοσμικού Επταπαραπαρσινόχ, τους χρειάζεται οπωσδήποτε η εξωτερική βοήθεια την οποία μπορούν να προσφέρουν, στην παρουσία των τρίμυαλων όντων, μόνο οι παράγοντες που συγκροτούνται από τα οντικά Πάρτκντολγκ-καθήκοντα, για τα οποία σου μίλησα πολλές φορές — με άλλα λόγια οι παράγοντες που ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ευδόκησε να ορίσει σαν τα πρέποντα μέσα τα οποία επιτρέπουν σε ορισμένους Τεταρτόκοσμους να γίνουν, ενώ θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του συνολικού κοσμικού Ιρανιρανουμάνζ, αρωγοί στη διοίκηση του διευρυνόμενου κόσμου. Αυτοί οι παράγοντες που είναι το μόνο μέχρι σήμερα μέσο για να αφομοιωθούν οι αναγκαίες κοσμικές ουσίες για την επένδυση και την τελειοποίηση των ανώτερων οντικών σωμάτων ονομάζονται σήμερα: «συνειδητή εργασία» και «θεληματική ταλαιπωρία».

39.332.Β

Ας ξαναγυρίσουμε τώρα σ’ εκείνα τα «ανώτερα οντικά σώματα», ή «ψυχές», τα οποία, αφού τελειοποιηθούν, έρχονται στον Άγιο Πλανήτη του Καθαρτηρίου, και στα οποία αναφέρονταν οι προηγούμενες εξηγήσεις μου.

39.332-3.Β

Λοιπόν, στις αρχές, τον καιρό που αυτά τα ανώτατα οντικά μέρη εμφανίζονταν στα όντα με τη διαδικασία που σου περιέγραψα, και τελειοποιούνταν μέχρι την επιθυμητή βαθμίδα του αντικειμενικού Νου — μ’ άλλα λόγια, όταν σύμφωνα προς το «κατώτερο Μντνελ-ιν» του ιερού Επταπαραπαρσινόχ σχηματιζόταν στα όντα το σώμα Κεστζάν από τη δεύτερη οντική τροφή, κι όταν σύμφωνα προς το «ανώτερο Μντνελ-ιν» του ίδιου ιερού νόμου επενδυόταν και τελειοποιόταν το «τρίτο οντικό σώμα» ή «ανώτερο σώμα» από την τρίτη οντική τροφή — μόλις αυτά τα ανώτερα οντικά σώματα, που τελειοποιήθηκαν ολότελα, αποχωρίζονταν από τα κατώτερα οντικά τους μέρη, θεωρούνταν άξια να έλθουν σε κοινωνία με την Αγιότατη Αρχική Πηγή και να εκπληρώσουν έτσι το θείο πεπρωμένο τους.

39.333.Β

Κι αυτό συνεχιζόταν έτσι μέχρι εκείνο το φοβερό κοσμικό γεγονός που, όπως σου είπα, είναι σήμερα γνωστό με το όνομα «Τσουτμπογκλιτανική περίοδος».

39.333.Β

Πριν από αυτή τη γενική κοσμική συμφορά, όλα τα «ανώτερα οντικά σώματα», τα οποία εμφανίζονταν και τελειοποιούνταν σε ορισμένους Τεταρτόκοσμους και στους άμεσους απογόνους τους, έρχονταν σε απευθείας κοινωνία με τον ίδιο τον Αγιότατο Πρωτόκοσμο, επειδή η συνολική τους παρουσία πραγμάτωνε ακόμη αποτελέσματα που Του αντιστοιχούσαν πλήρως.

 

42 Ο Βεελζεβούλ στην Αμερική

42.115.Γ

Πρέπει εδώ να σου πω, ότι τα ενεργά στοιχεία από τα οποία η Φύση σχημάτισε όλους τους κοσμικούς σχηματισμούς — τόσο αυτούς που μπορούν να μετασχηματίζονται από τους Τεταρτόκοσμους κατά την κατανάλωση των προϊόντων τα οποία προορίζονται για την πρώτη τους τροφή, όσο και αυτούς από τους οποίους σχηματίζονται όλες οι άλλες πνευματοποιημένες η μισο-πνευματοποιημένες εμφανίσεις — αναγκάζονται, μόλις έρθει η ώρα τους, και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες κι αν βρίσκονται, να αποχωριστούν από τη μάζα στους κόλπους της οποίας είχαν συγχωνευτεί κατά την Τρωγωαυτοεγωκρατική διαδικασία, με κάποια ορισμένη σειρά.

42.115.Γ

Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και με τα προϊόντα τα οποία τόσο πολύ εκτιμούν τα αμερικάνικα όντα, και τα οποία συντηρούν μέσα σ’ εκείνα τα «ερμητικά σφραγισμένα κονσερβοκούτια» τους.

42.115.Γ

Όσο απομονωμένα κι αν είναι τα προϊόντα αυτά, τα ερμητικά κλεισμένα μέσα στα κουτιά τους, όταν φτάσει η ώρα της «αποσύνθεσής» τους, τα αντίστοιχα «ενεργά τους στοιχεία» αρχίζουν οπωσδήποτε να αποχωρίζονται από το σύνολο της μάζας τους. Αφού αποσπαστούν από την υπόλοιπη μάζα, τα ενεργά στοιχεία, ανάλογα πάντοτε με την προέλευσή τους, συγκεντρώνονται στο εσωτερικό των ερμητικά σφραγισμένων δοχείων με τη μορφή «σταγόνων» ή «φυσαλλίδων», οι οποίες «απελευθερώνονται» ακαριαία μόλις ανοιχτούν τα κονσερβοκούτια για να καταναλωθούν τα προϊόντα τους, και εξατμίζονται στον αέρα όπου ξαναβρίσκουν τις αντίστοιχες θέσεις τους.

42.115.Γ

Βέβαια, τα όντα εκείνης της ηπείρου μερικές φορές καταναλώνουν και φρέσκα φρούτα. Αλλά, μα την αλήθεια, τα φρούτα τους δεν είναι καν φρούτα — είναι απλώς, όπως θα έλεγε κι ο αγαπημένος μας διδάσκαλος, «τερατουργήματα».

42.115.Γ

Με τις κάθε είδους «επεμβάσεις» τις οποίες επιχειρούν στα οπωροφόρα δέντρα τους, τα οποία φυτρώνουν άφθονα σ’ εκείνη την ήπειρο, οι «σοφοί της νέας σοδειάς» κατάφεραν σήμερα να κάνουν σταδιακά τα αμερικάνικα φρούτα «χάρμα οφθαλμών» — και όχι μορφή οντικής τροφής.

42.125.Γ

Πρέπει να προσθέσω ότι την εποχή που τα όντα της Τικλιαμουίς επινόησαν αυτά τα «θαυμαστά ανάκλιντρα», ο πλανήτης τους υποβαλλόταν στη γενική κοσμική διαδικασία «Τσιρνουανόβο», δηλαδή, για να συμμορφωθεί με τη μετατόπιση του κέντρου βάρους εκείνου του ηλιακού συστήματος, στα πλαίσια της συνολικής κοσμικής αρμονικής κίνησης, το κέντρο βάρους της Γης μετατοπίστηκε κι αυτό.

42.125.Γ

Κατά τη διάρκεια παρόμοιων περιόδων, όπως ξέρεις, αυξάνονται στον ψυχισμό των όντων του πλανήτη που υποβάλλεται στο «Τσιρνουανόβο» τα «Μπλαγκονουαρνιανά» αισθήματα, ή, όπως τα λένε αλλοιώς, οι «τύψεις της συνείδησης» για τις παλιότερες κακές πράξεις τους, τις αντίθετες προς τις δικές τους πεποιθήσεις.

42.125.Γ

Αλλά για διάφορους λόγους, άλλους συμπτωματικούς κι άλλους για τους οποίους έφταιγαν μόνο οι ίδιοι, η συνολική παρουσία των ευνοουμένων σου έγινε τόσο παράξενη, ώστε η δράση εκείνης της γενικής κοσμικής πραγματοποίησης συνέβαινε μέσα τους διαφορετικά απ’ ό,τι στην παρουσία των τρίμυαλων όντων που κατοικούν στους άλλους πλανήτες· δηλαδή, αντί για «τύψεις της συνείδησης», εμφανίζονταν συνήθως, και διαδίδονταν ευρύτατα, ορισμένες συγκεκριμένες διαδικασίες που λέγονται «αμοιβαία καταστροφή των Μικρόκοσμων μέσα στους Τεταρτόκοσμους», διαδικασίες τις οποίες θεωρούσαν και ονόμαζαν «επιδημίες», και τα αρχαία χρόνια ήταν γνωστές με τα ονόματα «Καλιουνιούμ», «Μορκρόχ», Σελνοάνο» κ.λπ… ενώ σήμερα τις λένε «Πανούκλα», «Χολέρα», «Ισπανική Γρίππη», και ούτω καθεξής.

 

45 Κατά το Βεελζεβούλ το γεγονός ότι οι άνθρωποι βγάζουν τον ηλεκτρισμό από τη Φύση και τον ξοδεύουν χρησιμοποιώντας τον είναι μία από τις κυριότερες αιτίες της ελάττωσης της διάρκειας της ανθρώπινης ζωής

45.283.Γ

Θα πρέπει να σου πω ότι η διάρκεια ζωής των όντων είναι στον πλανήτη Άρη περίπου η ίδια με αυτή των τρίμυαλων όντων όλων των άλλων πλανητών του Μεγαλόκοσμού μας, με εξαίρεση βέβαια εκείνων των όντων τα οποία σχηματίστηκαν κατευθείαν από τους πρώτους Τεταρτόκοσμους και τα οποία μπορεί να έχουν σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής.