Study of Beelzebub's Tales

Κεφάλαιο.Σελίδα.Τόμος

Πρωτοεχάρυ

 

39 Ο Άγιος Πλανήτης του Καθαρτηρίου

39.302.Β

Συγκεκριμένα ονόματα δόθηκαν επίσης σε όλες τις «πρόσκαιρες ανεξάρτητες κρυσταλλώσεις» που εμφανίζονται πάνω στον καθένα από τους αναρίθμητους κόσμους κατά τη διάρκεια των εξελικτικών και των ενελικτικών διαδικασιών των θεμελιωδών ιερών νόμων.

39.302.Β

Δεν θα απαριθμήσω τα ονόματα όλων των «κέντρων βάρους» που κρυσταλλώνονται στον καθένα από τους κόσμους· θα κατονομάσω μόνο τα «κεντροβαρικά ενεργά στοιχεία» που κρυσταλλώνονται μέσα στους κόσμους στους οποίους θα αναφερθούν οι κατοπινές επεξηγήσεις μου — αυτά δηλαδή που κρυσταλλώνονται στην παρουσία των Τεταρτόκοσμων, όπου συγκροτούν «προσωπικά ανεξάρτητα κέντρα βάρους».

39.302-3.Β

Αυτές οι ανεξάρτητες κρυσταλλώσεις που συγκροτούνται μέσα στους Τεταρτόκοσμους έχουν τα ακόλουθα ονόματα:

1. Πρωτοεχάρυ
2. Δευτεροεχάρυ
3. Τριτοεχάρυ
4. Τεταρτοεχάρυ
5. Πεντοεχάρυ
6. Εξιοεχάρυ
7. Ρεζουλζάριον

39.323.Β

Πρέπει ακόμα να σου πω ότι η πρώτη εμφάνιση των κάθε είδους συγκεντρώσεων που προέρχονται από το Αιθεροκρίλνο, το οποίο υπάρχει παντού μέσα στο Σύμπαν, όταν υπόκειται στον κοσμικό νόμο της «έλξης και της συγχώνευσης των ομοίων», γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

39.323.Β

Αν, για τον άλφα ή βήτα λόγο, τα σωματίδια του Αιθεροκρίλνο, που ήδη βρίσκονται μέσα στις διάφορες σφαίρες των επτά Στόπιντερ του θεμελιώδους κοσμικού Ανσαμπλουιτζάρ, συγκρουστούν, παράγουν τότε με τους συνδυασμούς τους «κρυσταλλώσεις», οι οποίες δεν έχουν ακόμη καμία υποκειμενική ιδιότητα· στη συνέχεια εκείνοι οι συνδυασμοί σωματιδίων του Αιθεροκρίλνο, που βρίσκονται τυχαία μέσα σε συνθήκες όπου διενεργείται η διαδικασία του «Χαρνέλ-μιατσνέλ», συγχωνεύονται αναμεταξύ τους και μετασχηματίζονται σε ενεργά στοιχεία, προικισμένα αυτή τη φορά, ανάλογα με τη φύση των δονήσεών τους, με ειδικές ιδιότητες καλά προσδιορισμένες.

39.323-4.Β

Αργότερα, αν αυτά τα καθορισμένα ενεργά στοιχεία με τις ειδικές υποκειμενικές ιδιότητες υποβληθούν σε νέες διαδικασίες Χαρνέλ-μιατσνέλ, κάτω από διαφορετικές συνθήκες, συγχωνεύονται με τη σειρά τους, τα μεν με τα δε, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο των συγγενών δονήσεων, και, αποκτώντας έτσι καινούργιες ιδιότητες, μετασχηματίζονται σε ενεργά στοιχεία μιας άλλης Οκταπανατσαχιανής τάξης — και ούτω καθεξής.

39.324.Β

Αυτός είναι ο λόγος που μέσα στον Μεγαλόκοσμό μας υπάρχει ένας τόσο μεγάλος αριθμός ανεξάρτητων ενεργών στοιχείων που είναι προικισμένα με ειδικές υποκειμενικές ιδιότητες.

39.324.Β

Αν τώρα, παιδί μου, αντιλαμβάνεσαι ικανοποιητικά το ξετύλιγμα της διαδικασίας μετασχηματισμού των κοσμικών ουσιών με τη μεσολάβηση των «όντων-συσκευών», μέσα στην παρουσία των οποίων εισδύουν αυτές οι ουσίες με τη μορφή της «πρώτης οντικής τροφής», τότε θα καταλάβεις, ταυτόχρονα με τη διαδικασία της ενέλιξης και της εξέλιξης των ανώτερων οντικών τροφών, και όλα σχεδόν όσα έχουν σχέση με τις βασικές ιδιαιτερότητες του ιερού νόμου του Επταπαραπαρσινόχ.

39.324.Β

Όταν αυτά τα ενεργά στοιχεία, κατά την ανοδική τους εξελικτική επιστροφή με αφετηρία το τελευταίο Στόπιντερ του θεμελιώδους ιερού κοσμικού Επταπαραπαρσινόχ, εισδύουν στη συνολική παρουσία των «όντων-συσκευών» σαν πρώτη οντική τροφή, αρχίζουν, μόλις μπουν μέσα στο στόμα, να μετατρέπονται ακολουθώντας τη διαδικασία του νόμου δεύτερης τάξης που λέγεται Χαρνέλ-μιατσνέλ, δηλαδή αναμιγνύονται και συγχωνεύονται, ανάλογα με τη «συγγένεια των δονήσεών» τους, με τα ενεργά στοιχεία τα οποία, έχοντας ήδη εξελιχτεί μέσα στην παρουσία των όντων, έχουν αποκτήσει μια ποιότητα δονήσεων αντίστοιχη προς το επόμενο Στόπιντερ της διαδικασίας του οντικού Επταπαραπαρσινόχ. Μέσα στο στομάχι μετασχηματίζονται σε συγκεκριμένα ενεργά στοιχεία που λέγονται «οντικά Πρωτοεχάρυ», τα οποία αντιστοιχούν, με τις δονήσεις τους, στο τέταρτο ανερχόμενο Στόπιντερ του θεμελιώδους ιερού κοσμικού Επταπαραπαρσινόχ.

39.324.Β

Έπειτα, αυτό το σύνολο ενεργών στοιχείων, των οποίων το «κέντρο βάρους δονήσεων» είναι ίδιο με των «οντικών Πρωτοεχάρυ», εξελίσσεται προοδευτικά, αποκτώντας έτσι, και πάλι μόνο χάρη στη διαδικασία του Χαρνέλ-μιατσνέλ, την αρμόζουσα ποιότητα δονήσεων. Αφού φτάσουν στον δωδεκαδάκτυλο, τούτα τα στοιχεία μετασχηματίζονται οριστικά σε «οντικά Δευτεροεχάρυ».

39.325.Β

Κι αν τα «οντικά Τριτοεχάρυ» δεν πάρουν καμιά εξωτερική βοήθεια για να συνεχίσουν να εξελίσσονται μέσα στη συνολική παρουσία των όντων, αυτές οι ουσίες, ακριβώς όπως κι εκείνες που προηγουμένως κρυσταλλώθηκαν σαν κέντρα βάρους του οντικού Ανσαμπλουιτζάρ, πρέπει οπωσδήποτε να ενελιχθούν μέχρι το σημείο απ’ όπου ξεκίνησαν, για να ξαναγίνουν οι συγκεκριμένες κοσμικές κρυσταλλώσεις που ήταν προηγουμένως.

39.325-6.Β

Για να τους εξασφαλίσει αυτή τη βοήθεια, η Φύση, μέσα στην απέραντη σοφία της, προσάρμοσε την εσωτερική οργάνωση των όντων με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ουσίες που εισέρχονται αναγκαστικά στη συνολική τους παρουσία για να επενδύσουν και να θρέψουν το «δεύτερο οντικό σώμα» ή «σώμα Κεστζάν» — δηλαδή οι κοσμικές ουσίες που οι ευνοούμενοί σου ονομάζουν «αέρα» — να μπορούν ταυτόχρονα να αποτελέσουν την απαραίτητη εξωτερική βοήθεια για την εξέλιξη των ουσιών της «πρώτης οντικής τροφής».

39.326.Β

Τα ενεργά στοιχεία τα οποία αποτελούν τη «δεύτερη οντική τροφή», ή «αέρα», εισχωρούν από τη μύτη μέσα στην παρουσία των όντων, για να εξελιχτούν εκεί, κάτω από τη δράση πολλών διαφορετικών διαδικασιών Χαρνέλ-μιατσνέλ τοπικού χαρακτήρα, και, αφού φτάσουν μέχρι τους «πνεύμονες» των όντων, μετασχηματίζονται με τη σειρά τους σε «Πρωτοεχάρυ», αλλά αυτή τη φορά, σε «Αστραλνομιανά Πρωτοεχάρυ».

39.326.Β

Οι ουσίες αυτών των «Αστραλνομιανών Πρωτοεχάρυ», που εισδύουν στην παρουσία των όντων για να ολοκληρώσουν εκεί τη δική τους εξέλιξη, και περιέχουν ακόμη, σύμφωνα με το ιερό Επταπαραπαρσινόχ, όλες τις δυνατότητες εξέλιξης με αφετηρία τα δικά τους κέντρα βάρους, μόνο με τη βοήθεια της διαδικασίας του Χαρνέλ-μιατσνέλ, συγχωνεύονται με όλες τις ουσίες της «πρώτης οντικής τροφής», που εξελίχθηκαν ήδη μέχρι το τρίτο Στόπιντερ του οντικού Επταπαραπαρσινόχ.

Εξελισσόμενες λοιπόν με τις ουσίες της «πρώτης οντικής τροφής», τις βοηθούν να ξεπεράσουν το «κατώτερο μηχανικο-συμπτωτικό Μντνελ-ιν» και να μετασχηματιστούν σε άλλες συγκεκριμένες ουσίες, που λέγονται «οντικά Τεταρτοεχάρυ» — ενώ οι ίδιες μετασχηματίζονται σε «Αστραλνομιανά οντικά Δευτεροεχάρυ».

39.326.Β

Εδώ, παιδί μου, θα βρεις στις εξηγήσεις μου τον τρόπο να κατανοήσεις ξεκάθαρα τη διαφορά ανάμεσα στον «Αυτοεγωκράτη» και στον «Τρωγωαυτοεγωκράτη», τη διαφορά, δηλαδή, ανάμεσα στο πανάρχαιο «Αυτοεγωκρατικό» σύστημα της διατήρησης της ύπαρξης του Απόλυτου Ήλιου και στο «Τρωγωαυτοεγωκρατικό» σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε μετά τη δημιουργία του Μεγαλόκοσμου.

39.326-7.Β

Αν ο μετασχηματισμός των ουσιών, με τη μεσολάβηση των «όντων-συσκευών», γινόταν σύμφωνα με το νόμο του ιερού Επταπαραπαρσινόχ όπως είχε πριν την τροποποίηση ορισμένων από τα Στόπιντέρ του, δηλαδή, όπως αυτός λειτουργούσε πριν τη δημιουργία του τωρινού Μεγαλόκοσμου, οι κοσμικές ουσίες οι οποίες αποτελούν την «πρώτη οντική τροφή», αφού θα εισχωρούσαν μέσα σ’ εκείνες τις «συσκευές-κόσμους» για να υποστούν εκεί την τοπική διαδικασία εξέλιξης, θα συνέχιζαν την άνοδό τους μέχρι τον πλήρη μετασχηματισμό τους σε συγκεκριμένα «ανώτερα ενεργά στοιχεία», χωρίς κανένα εμπόδιο και χωρίς να χρειάζονται καμιά εξωτερική βοήθεια, μόνο με τη διαδικασία του Χαρνέλ-μιατσνέλ. Σήμερα όμως, από τότε που η λειτουργία αυτού του πρωταρχικού ιερού νόμου, έγινε, από ανεξάρτητη που ήταν, εξαρτημένη, η εξέλιξη και η ενέλιξη των ουσιών στο επίπεδο όπου τροποποιήθηκαν αυτά τα Στόπιντερ, πρέπει πάντα να εξαρτάται από εξωτερικές εκδηλώσεις «ξένης προέλευσης».

39.327.Β

Σε τούτη την περίπτωση, η εξωτερική αυτή βοήθεια που απαιτεί ο πλήρης μετασχηματισμός, μέσα από τα όντα, εκείνων των κοσμικών κρυσταλλώσεων σε «ανώτερες κρυσταλλώσεις», έρχεται από τη «δεύτερη οντική τροφή», με εντελώς διαφορετική προέλευση, και προορισμένη να πραγματοποιήσει εντελώς διαφορετικά κοσμικά αποτελέσματα.

39.327.Β

Αργότερα, θα σου εξηγήσω με περισσότερες λεπτομέρειες πώς γίνεται στα όντα ο μετασχηματισμός των ουσιών της δεύτερης και της τρίτης οντικής τροφής· στο μεταξύ, μάθε μονάχα ότι αυτές οι ανώτερες κοσμικές ουσίες μετασχηματίζονται στα όντα σύμφωνα με τις ίδιες αρχές όπως και οι ουσίες της «πρώτης οντικής τροφής».